قیمتهای زیر به روز نمی باشد ، برای چک کردن آنلاین قیمت ها به آدرس کانال toureirani@ مراجعه نمایید.

ویا با تلفنهای : 02128421885_ 02128421886 تماس بگیرید 

ستاره-قیمت-نام هتل
3*otag 3800
3*reydel 4280
3*istanburg efes taksim 4530
3*palmye taksim 4600
3*fide taxim 4680
3*trust tasim 4830
3*neva flat taxim 4830
3*maxwell taxim 4920
3*top cuneto taxim va elan taxim 5210
4*atro taxim 4830
4*pera center taksim 5280
4*grand star taksim 5430
4*tango sisli 5740
4* sed tasim 5420
4* cartoon taksim 5740
4* taxim town 6040
4*city center taxim 5770
4*the peak taxim 5890
4*kervansaray taxim 5600
4*white monarch 5750
4*tango taksim 5750
4*nova plaza taxim 6040
4*icon 6500
4*vizon 5750
4*inntel taxim 5970
4*taxim express 5600
4* green park taxim 6410
4*lion taxim 5890
4*taxim gonen 7950
4*eresin taxim 7780
4*clarion goldenhorn 7030
4*central palace taksim 6650
4*titanic city taksim 7390
4*golden age 7200
4*oztanic taxim 6930
5*decomondo taksim 6330
5*hurry inn merter 6500
5*hilton bosphorus 10360
5*point barbarous 8260
5*holiday inn sisli 7570
5*dedeman 10510
5*lazzoni 7360
5*grand cevahir 8240
5*point taxim va elite world 9160
5*mercure bomonti 7110
5*hilton bomonti 9650
5*crown plaza oldcity 6790
5*the marmara taksim 12290
5*the craton sisli 7400